عکسها و کلیپهای عجیب و غریب من

Continue reading
Posted in دسته‌بندی نشده | Leave a comment

ویدئو کلیپ های ارواح و موجودات فضائی

Continue reading
Posted in دسته‌بندی نشده | Leave a comment

صداهای واقعی ازارواح

Continue reading
Posted in دسته‌بندی نشده | Leave a comment

نتایجی جالب از گلدسته درب شرقی بهشت زهرا توسط رمل و قرآن

Continue reading

Posted in متافیزیک, مشاهدات, نظریات | Leave a comment

طریق صاحب شانزدهمین خانه رمل است

Continue reading

Posted in متافیزیک | Leave a comment

اجتماع صاحب پانزدهمین خانه رمل است

Continue reading

Posted in متافیزیک | Leave a comment

عتبته الداخل صاحب چهاردهمین خانه رمل است .

Continue reading

Posted in متافیزیک | Leave a comment

نقی الخد صاحب سیزدهمین خانه رمل است

Continue reading

Posted in متافیزیک | Leave a comment

عتبته الخارج صاحب دوازدهمین خانه رمل است

Continue reading

Posted in متافیزیک | Leave a comment

نصرت الداخل صاحب یازدهمین خانه رمل است

Continue reading

Posted in متافیزیک | Leave a comment