نتایجی جالب از گلدسته درب شرقی بهشت زهرا توسط رمل و قرآن

سردر شرقی بهشت زهرا دارای دو گلدسته است . که سه سوره از قرآن یعنی سوره رحمان بر سردر بیرونی و دو سوره یکی انبا و دیگری سوره جمعه بر دو دهنه ورودی و خروجی ایوان نقش بسته است .
انبا از نبی یعنی آورنده خبر است که در رمل شکل طریق می باشد. جمعه هم در رمل شکل جماعت است . در سوره رحمان به ابتدای آن رجوع کردم و جمله علم القران . که هر دو بر شکل اجتماع دلالت می کنند . در آیه ای از این سوره می خوانیم کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ یعنی  هرکه روی زمین است دستخوش مرگ و فناست و خدای باجلال و عظمت باقی می ماند. و اگر با حروف کلمه رحمان بازی کنیم کلمه احمر به معنای سرخ بدست می آید و لن که به معنای نفی کننده در عربی است . بنابر این به احتمال قوی این آیه مترادف شکل حمره در علم رمل به معنای مرگ و خوف و خطر است .حمره در علم رمل طالب و جوینده اجتماع است چون حمره فقط نقطه بادی عقل دارد و به دنبال قلم و ورق می گردد تا با آن ثبت نماید و دارای حس و ادارک شود.
این گلدسته ها و ایوان بی شک بر پدیده سکته دلالت می کند . یعنی طریق که جماعت جلویش را گرفته یا همان جریان خون که لخته ای جلویش را می گیرد و فاجعه ایجاد می نماید .
طبق تحقیقات من پایه سمت راست گلدسته شرقی به مرکز ثقل قبری در قطعه 253 دقیقا در گوش سمت راست بهشت زهراست بنام متوفی نبی نبی زاده مرسل فرد و مرکز ثقل پایه سمت چپ بروی دو قبر یایکی . اولی در قطعه 301 و دیگری در قطعه 310 در گوش سمت چپ بهشت زهراست بنامهای متوفیان ستاره جمعه و قمر رخ جمعه . نیز مرکز ثقل وسط ایوان بروی قبر لیلی اجتماع جو  می باشد که در قطعه 21 بهشت زهرا بوده  حدودا بیست سی متر با قبور بهشتی و رجائی و باهنر در قطعه 24 فاصله دارد. جالبتر اینکه دو قبر بنامهای پروین شفیعی خامنه ای و نصراله بنا خامنه ای در چند قدمی قبرلیلی اجتماع جوست . می توانید به سایت بهشت زهرا بخش جستجوی متوفی مراجعه نموده صحت ادعای مرا جویا شوید .

یکی از گلدسته ها طریق که ستاره اش قمر دیگری جماعت مترادف جمعیت و ایوان هم که احمر بود پس می توان به این ایوان و گلدسته گفت:

” جمعیت هلال احمر ”

This entry was posted in متافیزیک, مشاهدات, نظریات. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *